Računovodstvo | 2.2. 2021

Računovodski in davčni vidik vodenja poslovanja v proizvodnje dejavnosti

V torek, 2.2.2020 od 9.00. do 12.30 ure, webinar.

Proizvodne organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, kako vodijo svoje poslovanje z vidika nabave materiala, proizvodnje in prodaje svojih gotovih proizvodov. V proizvodnih organizacijah je zelo pomembna kalkulacija lastne in prodajne cene z upoštevanjem vseh neposrednih, proizvajalnih in splošnih stroškov. Pomembno je vrednotenje porabe materiala in zalog nedokončane proizvodnje glede na stopnjo dokončanosti. Zato je pomembno ustrezno vodenje računovodstva ter prepoznavanje stroškov in ustvarjenih prihodkov, danih popustov, ugodnosti in vse, da bi obdržali obstoječe ter privabili nove kupce.


Skozi seminar bomo na praktičnih primerih prikazali vsa navedena področja, ter dodali še davčni vidik ter vidik poslovnega odločanja glede izbire ustreznih metod vrednotenja zalog materiala in celotne proizvodnje ter njihov vpliv na poslovanje.


PODROBNEJŠA VSEBINA :

1. Vrste proizvodnje in delitev stroškov poslovanja

• Vrste proizvodnje (serijska, masovna, individualna)

• Naravne vrste stroškov

• Delitev stroškov na fiksne in variabilne in vpliv na kalkulacijo lastne in prodajne cene

• Točka preloma z vidika fakturirane in plačane realizacije

• Kalkulacija lastne cene in različne vrste delitve splošnih stroškov

2. Evidentiranje vrednosti in porabe zalog materiala

• Nakupna in nabavna cena zalog materiala

• Odvisni stroški nabave materiala

• Metode vrednotenja porabe materiala

• Obračun nabave materiala in evidentiranje v zalogo

• Storitve kooperantov na materialu

• Odpisi in oslabitve zalog materiala

3. Metode vrednotenja vrednotenja in porabe materiala in zalog nedokončaneproizvodnje

• Poraba materiala z vidika različnih metod

• Vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov glede na vrsto proizvodnje in prodaje

• Vpliv metod na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

• Obdavčitev celoletnega poslovanja


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

1. Direktorje organizacij

2. Samostojnim podjetnikom

3. Zaposlenim v računovodstvu

4. Zaposlenim v računovodskih servisih

5. Knjigovodjem materialnega poslovanja

6. Vsem, ki jih ta tematika zanima


PREDAVATELJICA

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.


INVESTICIJA

Investicija znaša 108,00 EUR + 22% DDV za plačilo 131,76 eur na udeleženca. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 26. januar 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 26. januar 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.