Finance | 23.11. 2020

Računovodenje proizvodnje dejavnosti

V ponedeljek, 23.11.2020 od 9.00 do 15.00 ure v Murski Soboti.

Proizvodne organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, kako vodijo svoje poslovanje z vidika nabave materiala, proizvodnje in prodaje svojih gotovih proizvodov. V proizvodnih organizacijah je zelo pomembna kalkulacija lastne in prodajne cene z upoštevanjem vseh neposrednih, proizvajalnih in splošnih stroškov. Pomembno je vrednotenje porabe materiala in zalog nedokončane proizvodnje glede na stopnjo dokončanosti. Prav tako je pomembno, da vemo, kakšni so lahko komercialni in finančni popusti. Zato je pomembno ustrezno vodenje računovodstva ter pripoznavanje stroškov in ustvarjenih prihodkov, danih popustov, ugodnosti in vse, da bi obdržali obstoječe ter privabili nove kupce.

Proizvodnje organizacije imajo veliko opravka z inventurami popisi ter ugotavljanjem razlik z vidika kala, roka uporabnosti, kraj ipd. Kako je z vidika DDV, katera je višina DDV in kateri so davčno priznani in nepriznani odhodki, ki se pojavijo pri poslovanju proizvodnih organizacij.

Računovodsko spremljanje proizvodne dejavnosti zato lahko opredelimo kot skupek stroškovnega, materialnega in proizvodnega dela računovodenja. Skozi seminar bomo na praktičnih primerih prikazali vsa navedena področja, ter dodali še davčni vidik ter vidik poslovnega odločanja glede izbire ustreznih metod vrednotenja zalog materiala in celotne proizvodnje.


PROGRAM:

1. Vrste proizvodnje in delitev stroškov poslovanja

 • Naravne vrste stroškov
 • Delitev stroškov na fiksne in variabilne
 • Kalkulacija lastne in prodajne cene
 • Točka preloma
 • Kalkulacija lastne cene in različne vrste delitve splošnih stroškov

2. Evidentiranje vrednosti in porabe zalog materiala

 • Nakupna in nabavna cena zalog materiala
 • Odvisni stroški nabave materiala
 • Metode vrednotenja porabe materiala
 • Obračun nabave materiala in evidentiranje v zalogo
 • Storitve kooperantov na materialu
 • Odpisi in oslabitve zalog materiala

3. Inventurni primanjkljaji

 • Kalo materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov
 • Primanjkljaji materiala
 • Obremenitve inventurnih primanjkljajev

4. Metode vrednotenja vrednotenja in porabe materiala in zalog nedokončaneproizvodnje

 • Poraba materiala z vidika različnih metod
 • Vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov glede na vrsto proizvodnje in prodaje
 • Vpliv metod na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

5. Obdavčitev poslovanja v proizvodni dejavnosti

 • Davek na dodano vrednost (odbitek da / ne)
 • Davek od dohodka pravnih oseb (davčno priznani ali nepriznani prihodki ali odhodki)
 • Obdavčitev celoletnega poslovanja


KAJ BOSTE NA SEMINARJU USVOJILI?

 • pomen pravilne izbire metod vrednotenja porabe zalog materiala, ki vplivajo na rezultat poslovanja,
 • kako napačna izbira metod vrednotenja porabe materiala lahko vpliva na napačen rezultat poslovanja,
 • za porabo in vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov je potrebno znanje in potek celotnega proizvodnega procesa,
 • kako pravilna izbira metod porabe materiala, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov ima vpliv na rezultat poslovanja,
 • vpliv kalkulacij na pravilno izbiro metod vrednotenja zalog z vidika delitve stroškov (stalnih in spremenljivih),
 • pomen kalkulacij in oblikovanje prodajnih cen je poleg lastnih cen je dodatek na stroške (delitev posrednih stroškov poslovanja),
 • v primeru, da komercialisti, kalkulanti, računovodje znajo oblikovati pravilno lastno, prodajno ceno, je to rezultat pravilne odločitve in dober rezultat na končni letni rezultat poslovanja.


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

 1. Direktorje organizacij
 2. Samostojnim podjetnikom
 3. Zaposlenim v računovodstvu
 4. Zaposlenim v računovodskih servisih
 5. Knjigovodjem materialnega poslovanja
 6. Vsem, ki jih ta tematika zanima


PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

INVESTICIJA

Investicija v vas ali vaše zaposlene znaša 147,00 EUR + 22% DDV za plačilo 179,34 EUR na udeleženca in vključuje organizacijo seminarja, gradivo, osvežilne napitke, kavo, prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 26. novembra 2020 na transakcijski račun: Agencija PIRA, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, ki je odprt pri NLB banki, številka SI56 0234 0026 1840 922, v sklic navedite svojo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku delavnice. Prijave (in morebitne odjave) sprejemamo pisno na elektronski naslov info@pira.si najkasneje do 16. novembra 2020. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunati del kotizacije za administrativne stroške. Do dva delovna dni pred izvedbo, odjava od udeležbe na seminarju ni mogoča.