Razpisi | 31.12. 2021

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.


CILJ JAVNEGA RAZPISA:

Cilji javnega razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih; dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev; dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.


PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij

SKLOP B: izgradnja in/ali obnova Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot. nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

- hotelov, motelov, penzionov in gostišč ter nastanitvenih enot (sob/apartmajev), ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj kategorijo 3*

- kampov in glampingov po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov po zaključeni operaciji imeli vsaj 4*

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:  Za SKLOP A: najmanj 2 mio EUR in  za SKLOP B: najmanj 500.000 EUR.


UPRAVIČENCI:

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).

Na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik-Pokljuka, Marela in Španov vrh.

Na SKLOP B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis. deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.

Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:

SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti in 

- SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.


UPRAVIČENI STROŠKI:

SKLOP A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

  • stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih
  • investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva
  • stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.

SKLOP B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

  • stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture
  • investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva
  • stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.


Več o razpisu si poglejte na povezavi TUKAJ, ali nas kontaktirajte na simona.fercak@pira.si