Razpisi | 31.12. 2021

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.


CILJI JAVNEGA RAZPISA:

  1. Omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki sekaže predvsem v:

- brezobrestnem kreditu,

- brez stroškov odobravanja in vodenja,

- nižjih zavarovalnih zahtevah,

- ročnosti kredita,

- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

    2. Omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita,

    3. »Preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,

    4. Ohranitev delovnih mest.


POGOJI FINANCIRANJA

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,

zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;

b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;

c) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-12 oz. zadruga, ki je

ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad3;

d) imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;

e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;

f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);

g) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB85;

h) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev;

i) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

j) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;

k) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razviden iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (AJPES) - Izkaz poslovnega izida 2020/2019);

l) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno;

m) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;

n) na dan oddaje vloge, ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ;

o) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu opomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17);

p) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

q) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;

r) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;

s) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;

t) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti. 

u) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

v) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.


Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni

klasifikaciji dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):

 I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

 I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

 I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;

 I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;

 N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

 N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

 R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

 H49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov inje registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali

registru licenc pri OZS).


KREDITNI POGOJI:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita jev enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija sezačne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in jeenaka efektivni obrestni meri.Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je

mesečno in se prične na dan črpanja kredita. 


Zavarovanje kredita:

a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR:

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR:

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).


Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad 25.000 € v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.


UPRAVIČENI STROŠKI:

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 50.000 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza

na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.


ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

25.01.2022 do 14.00 ure,

25.02.2022 do 14.00 ure,

25.03.2022 do 14.00 ure.


VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:

Več informacij o razpisu dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=143 oziroma nas kontaktirajte na simona.fercak@pira.si ali na telefon 02 521 40 56.