Razpisi | 31.12. 2021

P7 2021 - Mikrokrediti za mala, srednja in velika podjetja

NAMEN JAVNEGA RAZPISA: 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.


CILJI JAVNEGA RAZPISA: 

- ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 

- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

- ročnosti kredita, 

- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,

- brez stroškov odobravanja in vodenja,

- nižjih zavarovalnih zahtevah.


SPLOŠNI POGIJI KANDIDIRANJA:

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo)s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja; 

b) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD- 1oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2;;

c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;

d) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije);

e) mora dati podatke in pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;

f) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev;

g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

h) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;

i) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno;

j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;

k) na dan oddaje vloge, vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom;

l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu opomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17);

m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;

o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.


KREDITNI POGOJI:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji25.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja


UPRAVIČENI STROŠKI:

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela,

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.


ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 

20.01.2022 do 14.00 ure,

10.02.2022 do 14.00 ure,

01.03.2022 do 14.00 ure.


VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:

Več informacij o javnem razpisu najdete na TUKAJ oziroma nas kontaktirajte na simona.fercak@pira.si ali na telefon 02 521 40 56.