Prva stran | 5.10. 2020

P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Specifični pogoji kandidiranja:

 • podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki (Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES), zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
 • ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas2 . V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
 • ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih (skladno z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij; Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20);
 • predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
 • imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8
 • je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika osnovnega namena javnega razpisa (odprava gospodarske škode zaradi virusa SARS-CoV-2)
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):
 • I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:
 • I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; ➢ I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
 • I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; ➢ N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:
 • za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 • za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Črpanje kredita in upravičenih stroškov
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 50.000 EUR.

Upravičeni stroški:
 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Merila:
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja - EBITDA.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

Rok za oddajo:
24. 08. in 09. 10. 2020