Razpisi | 8.7. 2020

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.
Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.


UPRAVIČENCI
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

• zaščitne maske obrazne - pralne - največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice - največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila - največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature - brezstični, - največ do 50 EUR na posamezni kos.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 12. 3. 20 20 in traja do 31. 10.2020, ob dodatni zahtevi,
da morajo upravičeni stroški pri podjetju nastati v času do oddaje vloge na predmetni javni poziv.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

Več: tukaj